0

Các bạn có trả lại phí tham dự không?

14 ngày trước khi diễn ra lớp học:

Những vé tham gia tham gia sẽ chỉ được hoàn lại tiền nếu như bạn thông báo cho Thermomix® Việt Nam việc hủy vé hơn 14 ngày trước ngày diễn ra lớp học. Hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách liên lạc qua địa chỉ email: info@thermomixvietnam.vn

Ít hơn 14 ngày trước khi diễn ra lớp học:

Nếu bạn thấy mình không thể tham gia lớp học ít hơn 14 ngày trước ngày trong lịch, vé tham gia của bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Tuy nhiên bạn có thể chuyển vé sang cho một người khác. Đơn giản chỉ cần chuyển hóa đơn thanh toán vé tham gia lớp học cho người đó để họ tham gia lớp học thay chỗ bạn. Hóa đơn thanh toán sẽ được coi như vé tham gia lớp học vậy.

JOIN HERE
RC2