Tại sao Thermomix ® không sinh nhiệt? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tại sao Thermomix ® không sinh nhiệt?

Thermomix ® sẽ không bắt đầu sinh nhiệt nếu chưa cài đặt thời gian.

Đồng thời, Thermomix ® có chức năng tự bảo vệ an toàn bằng cách không cho phép sinh nhiệt nếu tốc độ đang được đặt trên mức 6.

JOIN HERE
RC2