fbpx
Skip to main content

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

1. ĐIỀU KHOẢN

1.1. Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng website này và bất kỳ trang hoặc tài liệu nào có trên website này. Các điều khoản và điều kiện này không áp dụng cho Cộng đồng Công thức Thermomix ® hoặc Cookidoo (Nền tảng công thức My-Thermomix ®). Tham khảo điều khoản sử dụng cho Cộng đồng Công thức Thermomix ® và một bản điều khoản sử dụng cho Cookidoo (Nền tảng Công thức My-Thermomix ®) tại đây.

1.2. Bằng cách sử dụng website này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, vui lòng không sử dụng website này.

1.3. Trong các điều khoản và điều kiện này, các cụm từ ‘chúng tôi’ và ‘của chúng tôi’ có nghĩa là Modern Cook JSC, Việt Nam.

2. SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo trên website này. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên website này sau thông báo, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.

3. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

3.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào, bất kỳ hậu quả gây ra (kể cả do sơ suất) mà bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phải trả hoặc phải gánh chịu do hoặc phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc bạn sử dụng website này hoặc bất kỳ website liên kết nào, bất kỳ thông tin nào có trên hoặc được truy cập thông qua website này.

3.2. Trong phạm vi pháp luật, điều kiện cho phép, việc bảo hành hoặc đại diện mà có thể được ngụ ý khác trong các điều khoản và điều kiện này sẽ bị loại trừ. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật liên quan đến các bảo hành hoặc đại diện không bị loại trừ, bị giới hạn trong phạm vi được phép, trong việc cung cấp lại dịch vụ hoặc việc thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ theo lựa chọn của chúng tôi.

4. NGOẠI LỆ VỚI ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được nêu trong các điều khoản và điều kiện này không cố gắng hoặc có ý định loại trừ trách nhiệm pháp lý phát sinh theo luật, nếu và trong phạm vi trách nhiệm pháp lý đó không thể được loại trừ một cách hợp pháp.

5. CẢNH BÁO CỤ THỂ

5.1. Bạn phải đảm bảo rằng việc bạn truy cập và sử dụng website này không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật.

5.2. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình để đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải các rủi ro về vi rút, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức can thiệp khác có thể làm hỏng hệ thống máy tính của chính bạn trong quá trình bạn truy cập trang web. Để loại bỏ nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của chính bạn phát sinh liên quan đến hoặc do kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào.

5.3. Mặc dù chúng tôi không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ thông tin nào trên website này là không chính xác, và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để duy trì tính chính xác của thông tin trên website này, thì chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hoàn chỉnh của thông tin đó, cũng như chúng tôi không cam kết website này sẽ luôn được cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu, duy trì hoặc phát sinh do hoặc liên quan đến việc bạn phụ thuộc vào tính chính xác hoặc thời gian lưu hành của thông tin trên website này.

5.4. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời đảm bảo nào về việc tất cả thông tin có trên trang web này sẽ phù hợp với mục đích của bạn hoặc thông tin đó sẽ không có lỗi. Bạn đồng ý rằng bạn không dựa vào bất kỳ thông tin nào như vậy hoặc tính sẵn có của nó và mọi sự tin cậy mà bạn đưa ra sẽ dựa trên các đánh giá độc lập của riêng bạn với sự hỗ trợ từ các tư vấn độc lập đủ năng lực chuyên môn.

6. MỐI QUAN HỆ VỚI VORWERK INTERNATIONAL

Chúng tôi được Vorwerk International Strecker & Co (Vorwerk) ủy quyền sử dụng nhãn hiệu “Thermomix ®” theo giấy phép và sở hữu trí tuệ trên internet. “Thermomix ®” là tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu dịch vụ của Vorwerk, cũng như một số nhãn hiệu và dấu dịch vụ khác được chúng tôi sử dụng trên trang web này dưới sự kiểm soát của Vorwerk.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bản quyền trong trang web này (bao gồm tất cả văn bản, đồ họa, logo, ​​biểu tượng, bản ghi âm và phần mềm) do chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép từ Vorwerk hoặc một tổ chức có liên quan của Vorwerk. Ngoài các mục đích và tuân theo các điều kiện được quy định theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ và các luật tương tự áp dụng tại địa phương của bạn, và ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không được phép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào:

7.1. Điều chỉnh, tái tạo, lưu trữ, phân phối, in, hiển thị, biểu diễn, xuất bản hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ bất kỳ phần nào của website này; hoặc

7.2. Thương mại hóa bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ bất kỳ phần nào của website này,

Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, mà văn bản này có thể được cấp hoặc từ chối theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

8. HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Trừ khi chúng tôi có sự đồng ý khác bằng văn bản, bạn chỉ được phép truy cập vào trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn được phép in bản sao của bất kỳ thông tin nào có trên website này để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn (trừ khi việc in như vậy bị nghiêm cấm rõ ràng). Không giới hạn những nội dung đã đề cập ở trên, bạn không được phép rao bán các thông tin thu được từ website này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi (có thể được cấp hoặc từ chối theo toàn quyền quyết định của chúng tôi).

9. WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

9.1 Website này có thể chứa các liên kết đến các website khác (“website của bên thứ ba”). Các liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện và có thể không được cập nhật hoặc còn tồn tại.

9.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc thực hiện chính sách bảo mật liên quan đến các website của bên thứ ba.

9.3 Các liên kết của chúng tôi với các website của bên thứ ba không được coi là sự xác thực, phê duyệt hoặc đề xuất của chúng tôi về chủ sở hữu hoặc người điều hành các website của bên thứ ba, hoặc bất kỳ thông tin, đồ họa, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập đến hoặc chứa trên các website của bên thứ 3, trừ khi và trong phạm vi được quy định ngược lại.

10. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản chính sách bảo mật của chúng tôi được nêu ở đây.

11. BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong khi chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để bảo vệ tính bảo mật của việc truyền tải thông tin qua Internet, chúng tôi không đảm bảo bất kỳ việc truyền tải dữ liệu nào qua Internet là hoàn toàn an toàn. Theo đó, bạn sẽ tự chịu rủi ro với bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tải tới chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó.

12. CHẤM DỨT TRUY CẬP

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào website của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt quyền truy cập.

13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành tại Việt Nam

THERMOMIX – ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

Chuyển quyền sở hữu

Quyền sở hữu về bất kỳ Sản Phẩm nào do Modern Cook cung cấp chỉ được chuyển cho Khách hàng khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ cho tất cả các Sản Phẩm đó. Cho đến khi tất cả các khoản tiền mà Khách hàng phải trả cho Modern Cook đã được thanh toán đầy đủ, Modern Cook sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm đối với tất cả các Sản Phẩm này.

Thanh toán các khoản tiền không trả nợ đúng kỳ hạn

Nếu Bạn không thanh toán cho Modern Cook JSC đúng hạn bất kỳ số tiền nào còn nợ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn, Bạn phải thanh toán cho Modern Cook các chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí hành chính, các chi phí khác và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ) liên quan đến việc thực thi và thu tiền thanh toán.

Giao nhận

Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giao hàng cho bạn nhanh nhất có thể. Thông thường, việc gửi hàng sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát của bên thứ ba như Bưu điện, đôi khi có thể giao hàng trễ hẹn so với thời gian cam kết. Modern Cook có quyền thu phí vận chuyển đối với tất cả các lần giao hàng. Phí này sẽ được thông báo cho bạn tại thời điểm đặt hàng. Đơn hàng của bạn sẽ không được giao nếu việc thanh toán chưa được hoàn thành.

Quyền riêng tư của bạn

Modern Cook thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin tuân theo các chính sách bảo mật và báo cáo tín dụng của mình. Modern Cook có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba (chẳng hạn như từ Tư vấn viên Thermomix Độc lập). Không cung cấp thông tin có thể đồng nghĩa với việc Modern Cook không thể cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình. Bằng cách cung cấp thông tin, bạn đồng ý rằng Modern Cook có thể sử dụng thông tin để tiếp thị trực tiếp cho bạn (trừ khi bạn chọn không tham gia). Thông tin có thể được tiết lộ cho người nhận ở Việt Nam, các nước Châu Âu khác và Hoa Kỳ.

Trở thanh một tư vấn viên Thermomix 

Chúng tôi biết rằng những khách hàng trung thành nhất thường sẽ là những Tư vấn viên giỏi nhất! Là Tư vấn viên của Thermomix, bạn sẽ nhận được hoa hồng hậu hĩnh khi bán từng chiếc máy, được hỗ trợ đào tạo liên tục, có cơ hội mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ những người bạn mới và nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình!

Nếu bạn muốn chia sẻ với mọi người niềm yêu thích khi nấu ăn cùng Thermomix, hãy hỏi Tư vấn viên của bạn về việc bắt đầu công việc kinh doanh Thermomix của riêng bạn.

Bảo hành Thermomix 

Modern Cook cung cấp chế độ bảo hành như sau đối với sản phẩm Thermomix (bao gồm cả Varoma) – Thermomix và các phụ tùng thay thế đi kèm Thermomix tại thời điểm mua hàng được bảo hành 24 tháng đối với trường hợp các bộ phận bị hỏng hoặc lỗi vận hành khi sử dụng trong gia đình và bảo hành 12 tháng đối với trường hợp các bộ phận bị hỏng hoặc lỗi vận hành khi sử dụng trong môi trường kinh doanh thương mại như nhà hàng, bếp công nghiệp…. Bảo hành không bao gồm hao mòn thông thường trên lưỡi dao và các bộ phận tiêu hao khác. Bảo hành có hiệu lực kể từ ngày giao hàng của Modern Cook. Trong khoảng thời gian này, Modern Cook, tùy theo quyết định của mình, sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các bộ phận bị lỗi (Bảo hành).

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng nếu Thermomix được sử dụng và bảo quản theo các hướng dẫn được nêu trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất được cung cấp tại thời điểm mua hàng.

Bảo hành này không có hiệu lực nếu việc sửa chữa trước đó được thực hiện bởi bất kỳ ai khác ngoài kỹ thuật viên dịch vụ được Modern Cook ủy quyền (Kỹ thuật viên dịch vụ) hoặc nếu lỗi do sử dụng sai, sơ suất hoặc thay đổi Thermomix bởi bất kỳ ai không phải Kỹ thuật viên dịch vụ.

Sách hướng dẫn sử dụng cung cấp các biện pháp khắc phục sự cố thường gặp. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của bạn trước nếu xảy ra trục trặc nhỏ. Trong tất cả các tình huống khác, trước tiên, vui lòng liên hệ với Tư vấn viên Thermomix độc lập của bạn hoặc Modern Cook JSC theo số +84 24 3513 2299 hoặc qua email info@moderncook.vn. Modern Cook JSC sẽ đánh giá và đưa ra quyết định về cách xử lý phù hợp đối với các vấn đề được tiếp nhận.

Trong trường hợp Thermomix được sửa chữa hoặc các bộ phận được gửi cho bạn theo chế độ Bảo hành, Modern Cook sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến phí vận chuyển trong phạm vi Việt Nam đến và / hoặc từ Trung tâm dịch vụ Modern Cook do Modern Cook chỉ định để sửa chữa.

Ngoại trừ trong phạm vi luật pháp yêu cầu, mọi đảm bảo, tuyên bố, bảo hành, điều khoản và điều kiện của người tiêu dùng liên quan đến Sản phẩm (dù ngụ ý hay cách khác) đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Chuyển nhượng chế độ bảo hành

Bạn có thể chuyển nhượng Chế độ Bảo hành này cho bất kỳ chủ sở hữu nào tiếp theo. Để chuyển nhượng Chế độ Bảo hành, bạn phải gửi email thông tin ‘bằng chứng mua hàng’ (xem bên dưới) và thông tin chi tiết của bạn đến email info@moderncook.vn. Thông tin “Bằng chứng mua hàng” là số đơn đặt hàng của bạn và số sê-ri của TM5 / TM6. Bạn có thể tìm thêm thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng Chế độ Bảo hành, bao gồm phần câu hỏi thường gặp tại trang web của chúng tôi www.thermomixvietnam.vn

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép:

(a) mặc dù có chế độ Bảo hành nêu trên, Modern Cook sẽ không có trách nhiệm pháp lý và sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào đối với Sản Phẩm sau khi giao hàng nếu:

(i) không còn nguyên vẹn và không trong tình trạng ban đầu;

(ii) đã được sử dụng với các bộ phận và / hoặc phụ kiện không được Modern Cook hoặc nhà sản xuất cho phép;

(iii) đã bị thay đổi, bảo quản hoặc xử lý không đúng cách hoặc bị hư hỏng hoặc xuống cấp; hoặc là

(iv) đã được mở và lắp ráp, sử dụng hoặc áp dụng vận hành theo bất kỳ cách nào.

(b) Modern Cook sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu liên quan đến Sản phẩm hoặc các điều khoản này bao gồm cả thiệt hại về tài sản.

(c) trừ khi được nêu trong các điều khoản này, không có điều khoản, điều kiện, bảo hành, tuyên bố và / hoặc hiểu rõ ràng hay ngụ ý, theo bất kỳ cách nào mở rộng đến, hoặc liên quan đến hoặc ràng buộc với Modern Cook, được cấu thành hoặc đưa ra bởi hoặc nhân danh Modern Cook liên quan đến Sản Phẩm.

(d) Trách nhiệm pháp lý của Modern Cook đối với Khách Hàng (và bất kỳ bên nào yêu cầu Khách Hàng khiếu nại Modern Cook) đối với bất kỳ khiếu nại nào về tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm cả chi phí pháp lý) được thực hiện liên quan đến các điều khoản này do vi phạm hợp đồng, hành động sai lầm (bao gồm cả sơ suất), theo định định của luật pháp hoặc theo cách khác sẽ bị giới hạn theo quyết định của Modern Cook, đối với việc thay thế Sản Phẩm hoặc cung cấp Sản Phẩm tương đương, hoặc sửa chữa Sản Phẩm, hoặc hoàn trả tiền Sản Phẩm tại ngày giao hàng hoặc thanh toán cho Khách Hàng chi phí sửa chữa Sản Phẩm (với điều kiện chi phí đó phải được Modern Cook chấp thuận trước).

(e) Modern Cook sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi sự sơ suất của Khách Hàng hoặc do sơ suất của bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho Khách Hàng. Điều này bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do Khách Hàng hoặc bên thứ ba đại diện cho Khách Hàng cung cấp, gây ra bởi thông tin sản xuất không chính xác, bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật vật liệu và việc Khách Hàng hoặc bên thứ ba lắp đặt hoặc sử dụng Sản Phẩm sai cách.

(f) Modern Cook sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do trừng phạt dù do sơ suất hay do cách khác, và Khách Hàng thừa nhận điều khoản giới hạn trách nhiệm này và theo đó đồng ý giới hạn bất kỳ khiếu nại nào sao cho phù hợp.

(g) không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến điều khoản phụ (c), không có giao dịch nào giữa Modern Cook và bạn sẽ được hoặc được coi là bán hàng theo mẫu.

(h) bạn sẽ dựa vào kiến ​​thức và chuyên môn của mình trong việc lựa chọn Sản Phẩm cho bất kỳ mục đích nào và bất kỳ lời khuyên hoặc hỗ trợ nào, do hoặc nhân danh Modern Cook đưa ra, sẽ được chấp nhận với rủi ro của riêng bạn và sẽ không được coi là đã được đưa ra với tư cách là chuyên gia hoặc người tư vấn cũng như sẽ không được coi là bạn đã dựa vào lời khuyên đó.

(i) Modern Cook, theo các điều khoản này, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Sản Phẩm nào trong phạm vi mà bất kỳ nhà sản xuất bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm theo bảo hành của nhà sản xuất đối với Sản Phẩm đó (lợi ích mà Modern Cook sẽ mở rộng cho bạn trong phạm vi có thể).

(j) Modern Cook sẽ không có nghĩa vụ về pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của bạn hoặc bất kỳ người nào khác mà không được thông báo chính xác và đầy đủ bằng văn bản trực tiếp cho nhân viên thích hợp tại Modern Cook và đã được Modern Cook chấp nhận bằng văn bản trước đó để phân phối Sản Phẩm theo các Điều khoản này.

Thermomix® và Varoma® là nhãn hiệu quốc tế của Vorwerk International AG.

* Modern Cook JSC có quyền thay đổi giá của Thermomix và các linh kiện, phụ kiện mà không cần báo trước.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này tuân thủ theo Điều khoản và điều kiện của Luật Thương mại  về mua bán hàng hóa.

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Đây là những điều khoản và điều kiện áp dụng khi bạn mua sản phẩm từ Công ty Cổ phần Modern Cook, giao dịch dưới tên “Modern Cook” (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

1. CHỈ BÁN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi chỉ bán và vận chuyển sản phẩm trong phạm vi Việt Nam

2. GIÁ BÁN

2.1. Giá sản phẩm của chúng tôi được hiển thị bằng Đồng Việt Nam và đã bao gồm VAT, trừ khi có quy định khác.

2.2. Giá sản phẩm được hiển thị trên trang web của chúng tôi không bao gồm phí vận chuyển và phí xử lý hàng hóa mà các phí này sẽ được thêm vào tổng giá trị đơn đặt hàng của bạn.

2.3. Giá bán hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian.

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM

3.1. Việc cập nhật cửa hàng trực tuyến của chúng tôi được diễn ra thường xuyên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo, nhưng không thể hứa rằng thông tin hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ luôn chính xác.

3.2. Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi có sử dụng các hình ảnh cho mục đích minh họa, tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết rằng bất kỳ hình ảnh nào sẽ luôn phản ánh hoặc mô tả đầy đủ thiết kế hoặc các tùy chọn liên quan đến sản phẩm đó.

4. ĐẶT HÀNG

4.1. Bạn phải đủ điều kiện từ mười tám tuổi trở lên để đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến này.

4.2. Cần đăng ký tài khoản trước khi gửi đơn đặt hàng qua cửa hàng trực tuyến này. Vui lòng xem điều khoản 11 để biết chi tiết về cách đăng ký.

4.3. Bạn có thể đặt hàng bằng cách nhấp vào nút ‘Thêm vào giỏ hàng’cùng với các sản phẩm đã chọn trên cửa hàng trực tuyến này. Khi các sản phẩm đã chọn của bạn nằm trong ‘giỏ hàng’ , hãy nhấp vào liên kết ‘Thanh toán’ và làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất giao dịch mua của bạn. Khi bạn đã đặt hàng và chúng tôi đã nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận chi tiết đơn hàng của bạn. Bạn cần cung cấp địa chỉ email hợp lệ để đặt hàng qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

4.4. Bằng cách đặt hàng, bạn bày tỏ mong muốn mua các sản phẩm mà bạn đã chọn dựa trên các điều khoản này.

4.5 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng đơn đặt hàng của bạn đang được xử lý bằng cách gửi cho bạn một ‘Xác nhận Đơn hàng’ hoặc ‘Hóa đơn Thuế GTGT’ qua email trong đó xác nhận các sản phẩm đã được thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, đơn đặt hàng của bạn chỉ được chính thức chấp nhận cho đến khi vượt qua quy trình xác nhận nội bộ của chúng tôi để xác minh từng đơn hàng đã đặt và tình trạng còn hàng của sản phẩm đã đặt

4.6. Chúng tôi sẽ xác nhận việc chấp nhận đơn đặt hàng của bạn bằng việc gửi cho bạn một email xác nhận việc vận chuyển các sản phẩm bạn đã đặt. Nếu chúng tôi không thể xử lý hoặc chấp nhận đơn đặt hàng của bạn sau khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại.

5. CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN

5.1. Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận thanh toán thẻ Visa.

5.2. Sau khi đơn hàng được đặt, chúng tôi sẽ xử lý các thanh toán bằng thẻ tín dụng theo điều khoản 4.

5.3. Vì lý do an ninh, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ thẻ tín dụng nào do các ngân hàng bên ngoài Việt Nam phát hành.

5.4. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhận dạng để thực hiện các thủ tục kiểm tra bảo mật bổ sung.

6. GIAO HÀNG 

6.1. Chi phí giao hàng sẽ được hiển thị khi bạn tiến hành thêm sản phẩm hoặc sau khi bạn đã nhập địa chỉ lúc thanh toán.

6.2. Giá giao hàng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chi phí giao hàng bị ảnh hưởng bởi kích thước và trọng lượng của sản phẩm và địa điểm của bạn. Thời gian giao hàng ước tính từ 5-10 ngày làm việc sau khi hàng được gửi đi tùy thuộc vào vị trí của bạn trong lãnh thổ Việt Nam.

6.3. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý tất cả các đơn đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến này trong vòng ba ngày làm việc, tuy nhiên điều này có thể sẽ không thể thực hiện trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào không thể lường trước, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

6.4. Các đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến bạn qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam, hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh do chúng tôi lựa chọn.

6.5. Mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa được chúng tôi hoàn tất giao hàng.

7. BẢO HÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Sản Phẩm đi kèm với các quyền lợi bảo hành không thể loại trừ theo Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng. Bạn được quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền khi sản phẩm có lỗi nặng và được bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà các tổn thất hoặc thiệt hại này có thể được dự đoán một cách hợp lý. Bạn cũng có quyền được sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu sản phẩm không đạt chất lượng tiêu chuẩn và không gặp phải lỗi nặng.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có mở bưu kiện của mình khi nhận hàng, kiểm tra tất cả các sản phẩm bên trong và không có thứ gì bị hư hỏng. Nếu bạn cho rằng sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

Chúng tôi không hoàn lại tiền nếu bạn thay đổi quyết định mua hàng. Các quyền lợi bảo hành dành cho người tiêu dùng cũng có thể không được áp dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng do việc sử dụng không tuân theo hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi được nêu ở đây.

9. BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong khi chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để bảo vệ tính bảo mật của việc truyền tải thông tin qua Internet, chúng tôi không bảo hành hay bảo đảm bất kỳ việc truyền tải dữ liệu nào qua Internet là hoàn toàn an toàn. Theo đó, bạn sẽ tự chịu rủi ro với bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tải tới chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Nếu bất kỳ phần nào của các điều khoản này bị phát hiện là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được xem là không bao gồm trong các điều khoản này này và phần bị tách rời sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

10.2. Các điều khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.

10.3. Bạn đồng ý bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản này sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

11. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN KHI MUA HÀNG

11.1. Bạn cần đăng ký tài khoản trước khi gửi đơn đặt hàng qua cửa hàng trực tuyến này. Việc đăng ký chỉ hoàn tất sau khi bạn gửi mẫu đăng ký và chúng tôi xác nhận đăng ký bằng cách xác nhận thông tin đăng nhập của bạn với bạn. Tất cả thông tin bạn cung cấp khi đăng ký phải là thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác (“Dữ Liệu Người Dùng”). Bạn phải duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Người dùng của mình tùy từng thời điểm.

11.2. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn làm tên người dùng của bạn và do đó khi đăng ký làm người dùng, bạn phải cung cấp địa chỉ email thật. Bạn không được mạo danh người khác hoặc Người Dùng Đã Đăng Ký.

11.3. Chúng tôi có thể từ chối đăng ký của bạn khi chúng tôi cho rằng tên người dùng hoặc mật khẩu được đề xuất của bạn không phù hợp. Căn cứ để từ chối có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nội dung xúc phạm, tục tĩu, lạm dụng, phỉ báng, khinh thường, xúi giục, vi phạm bản quyền, tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký, tên công ty hoặc tổ chức, tên của các nhân vật nổi tiếng hoặc người của công chúng hoặc tên đề xướng các nhóm hoặc các vấn đề về chính trị, tôn giáo, xã hội hoặc kinh tế.

11.4. Người Dùng Đã Đăng Ký không được sử dụng tư cách thành viên cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

11.5. Chúng tôi có quyền từ chối các tên người dùng được đề xuất theo quyết định riêng của mình và không phải đưa ra bất kỳ lý do nào cho việc từ chối đó.

11.6. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các điều khoản này, nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các trường hợp trên, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của bạn tại cửa hàng trực tuyến này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

11.7. Bạn đồng ý không gán quyền, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại các quyền của mình với tư cách là Người Dùng Đã Đăng Ký của cửa hàng trực tuyến này. Ngoài ra, bạn đồng ý không đăng ký nhiều tài khoản, tạo tài khoản thay mặt cho người khác, hoặc tạo danh tính sai hoặc gây hiểu lầm trên cửa hàng trực tuyến này.

11.8. Bạn đồng ý giữ bí mật Dữ Liệu Người Dùng. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hoạt động đối với tài khoản của bạn. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi (Email: info@moderncook.vn).

12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

12.1. Chung

12.1.1. Cửa Hàng Trực Tuyến này được thực hiện nghiêm ngặt trên cơ sở “nguyên trạng”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi và các cán bộ, nhân viên, đại lý, tư vấn viên, người cấp phép, đối tác và chi nhánh của chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về độ tin cậy, sự kịp thời, chất lượng, tính phù hợp, tính chân thật, tính sẵn có, độ chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của Cửa Hàng Trực Tuyến hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó, và đặc biệt không đại diện hoặc đảm bảo rằng:

  • Việc sử dụng trang web này sẽ an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc sẽ hoạt động khi kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;
  • Trang web này sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn;
  • Bất kỳ nội dung nào trên trang này, hoặc trên bất kỳ website của bên thứ ba nào được giới thiệu hoặc liên kết đến trong trang này, đều đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật;
  • Chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác được mua hoặc có được thông qua trang web này sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu hoặc kỳ vọng cụ thể nào;
  • Sai sót hoặc khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; hoặc
  • Trang web này hoặc các máy chủ cung cấp nó không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

12.2. Các điều khoản bổ sung của các Điều Khoản và Điều Kiện này

12.2.1. Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này và bất kỳ chính sách nào khác trên trang web này vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ thay đổi nào như vậy, trừ khi có ghi chú khác, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

12.2.2. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận những sửa đổi đó. Chúng tôi có toàn quyền, không cần thông báo, thay đổi, tạm ngừng, ngừng hoặc áp đặt các giới hạn đối với bất kỳ khía cạnh hoặc nội dung nào của trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này.

12.2.3. Bạn chỉ có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này bằng thỏa thuận bằng văn bản với chúng tôi.

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện của chúng tôi tới: Dịch vụ khách hàng qua số +8424 3513 2299.Modern Cook® © 2020. All rights reserved.